DGNFPCACF3EUXCASWOA6XCAMZA2HCCAKBGS6OCAYWAINDCAD07L85CAINTT2FCAV562W6CA1WF0IWCAQD8YHACAC1N9BKCADEDAJ0CALUT6W1CABZG7ODCA0O2949CAGJGLSECAHQIM0FCA21XTLLCA9PQRX7

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE NEDİR?

Gayrisıhhî Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir.

II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir.

ruhsat

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK MERCİLER KİMLERDİR?

Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Büyükşehir Belediyesi, (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7j.)

  1. 1. İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Büyükşehir Belediyesi mülkünde olan 2. sınıf GSM’lere (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7d.) ve her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına (5393 Belediye Kanunu Madde 80.) Büyükşehir Belediyesi, diğerlerine İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7c.)
  2. 2. Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Büyükşehir Belediyesi mülkünde olan 3. sınıf GSM’lere Büyükşehir Belediyesi (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7d.), diğerlerine İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7c.) ruhsat vermekle yetkilidirler.

YER SEÇİMİ KARARI

Müessese tarafından hazırlanarak teslim edilen belge ve bilgiler ile gerektiğinde Müessesenin faaliyet göstermek istediği yerde yapılan denetimler çerçevesinde ilgili birim veya Müdürlüğün gerekirse kurulun vereceği karardır.

Müessese, kurulması istenilen yerin, yönetmeliğin amaç maddesinde belirtilen özellikleri açısından uygun olup olmadığının saptanması için başvuru yapar.
Yer seçimi için başvuru aşağıdaki belgelerin verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.
1. Dilekçe,
2. Beyanname ( Müracaat formu )
3. Yerin İmar durumu,
4. Tapu, çap, kiracı ise kontratı,
5. Yer, plansız bölgede ise çevredeki doğal kaynakların ve yerleşim yerlerinin özellik ve uzaklıklarını gösteren bir kroki,
6. İş akış şeması
(Kurulması istenen müessesenin teknolojik özelliklerini ve üretim yapısını gösterecek şekilde)
Yukarıda belirtilen belgeler yeterli görülmediği takdirde ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

Söz konusu belgeler ve gerektiğinde müessese yeri, mahallinde ilgili birim veya Müdürlükçe aşağıdaki maddeler açısından incelenerek bir yer seçimi raporu hazırlanır.
1. Hakim Rüzgar durumu ve arazinin doğal yapısı,
2. Doğal kaynaklara uzaklık ve yöredeki mevcut alıcı ortam parametrelerin düzeyi,
3. Bölge ve Merkezlere uzaklıkları,
4. Sağlık ve Çevre Koruma Bandı,
5. Kurulması istenen Müessesenin alması gereken Çevre Koruma Önlemleri, ilgili birim veya

Müdürlüğün hazırladığı yer seçimi raporunun sonunda, Müessese yerinin :
1. Uygun Görüldüğü,
2. Ancak bazı çevreyi koruma önlemleri alınması şartıyla uygun görüldüğü,
3. Veya gereçleri açıkça belirterek sakıncalı görüldüğü,
Yazılarak rapor tüm belgelerle birlikte kurula gönderilir. Kurul, yapacağı inceleme sonucuna göre kararını verir.Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.

TESİS İZNİ

Yer seçimi kararından belirtilen esaslara yapılan denetimlere dayalı olarak , İlgi müdürlükçe düzenlenen tesis izni raporuna göre müessesenin söz konusu yerde yapımının uygun görülmesine dair kararın yetkili makamca onaylanmış belgesidir

Müessese, inşaata geçmeden önce ; Yönetmeliğin amaç maddesinde belirtilen Çevreyi ve Toplum Sağlığını koruma önlemleri açısından zararlı olabilecek unsurlarının ayrıntılı olarak tespiti, Tesis İnşa, Belge ve Projelerinin uygunluğu ve müesseseye aldırılması gereken ilave önlemlerin belirlenmesi için belirtilen makama başvurur.
Bu Başvuru aşağıdaki belgelerin verilmesi şeklinde olur.
1. Dilekçe.
2. Yer seçimi kararı dosyasındaki belgeler.
3. Mimari avan proje.
4. Makine yerleşim projesi.
5. İSKİ Belgesi (atık suların kanala deşarj) yönetmeliğine göre.
6. UKOME raporu (gerektiği takdirde)
7. ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-3 kapsamında kalan işyerlerinden Çevre İl Müdürlüğünün olumlu yazısı yada ÇED raporu.


Yukarıda belirtilen belgeler yeterli görülmediği takdirde ilave bilgi ve belgeler istenebilir. Söz konusu belgeler üzerinde ve gerektiğinde müessese yeri mahallinde ilgili birim veya Müdürlükçe yapılan incelemelere göre bir tesis izni raporu hazırlanır. Raporda tesis izni verilmesinin,

1. Uygun görüldüğü,
2. Ancak ” İlave önlemler alınması şartıyla uygun görüldüğü” ve bu önlemlerin neler olduğu,
3. Veya gerekçesi açıkça belirtilerek ” Sakıncalı görüldüğü” belirtilir. Rapor, tüm belgelerle birlikte kurula sevk edilir. Kurul, yapacağı inceleme sonucuna göre kararını verir. Anılan kararlar yetkili makamca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Tesis izni olmayan tesislere ait projelerin tasdiki yapılmaz. İnşaat ruhsatları verilmez. Hiçbir şekilde yapı ve tesis inşaatına müsaade edilemez. Tesis izni kararı tesise yazı ile bildirilir.

DENEME İZNİ

Tesis iznini olumlu olarak.almış olan Müessesenin daha önceden vermiş olduğu ve kendisine ait yer seçimi kararı ile tesis izninin verilmesine esas teşkil eden bilgi, belge ve projelere uygun olarak kurulup kurulmadığı çevre kirliliğine ve diğer yasal önlemlere karşı alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını belirlemek amacıyla ilgili müdürlükçe verilen kararı,

Tesis iznini olumlu olarak almış ve tesis yapımını bitirmiş olan Müessese, Açma ruhsatı almak amacıyla başvurduğunda, ilgili birim veya Müdürlük, yönetmeliğin amaç maddesine uygunluk açısından Müessesenin :
a. Onaylı projelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
b. Tesis izninin verilmesine esas teşkil eden çevreyi ve toplum sağlığını koruma önlemlerini alıp almadığını,
c. Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını,
Çevreyi ne ölçüde kirlettiğini ve ilave önlem almaya gerek olup olmadığını, tespit amacıyla Müessesenin belirli bir süre çalıştırılmasını isteyebilir. Bu istek gerekçeleri ile birlikte yazıyla kurula sunulur. Kurulun olumlu kararından sonra deneme izni süresi müesseseye bildirilir. Deneme izni süresi en fazla 6 aydır.

Deneme izni süresince, ilgili Birim veya Müdürlük belirli esaslar dahilinde gerekli kontrol ve ölçümlerini yapar. Belirleyeceği aksaklıkları yazı ile Müesseseye bildirilir. Ve gerekli önlemlerin alınmasını ister. Bu aksaklıklar giderilmediği takdirde, Müessesenin Açma ruhsatı ile ilgili başvurusu işleme konulmaz ve müessese, Deneme İzni süresi sonunda kapatılır.

AÇMA RUHSATI

Yer seçimi kararı, tesis izni ve uygulanması ise deneme iznini olumlu olarak almış olan ve ilgili Müdürlüğün yaptığı inceleme ve kontroller sonucu yasal açılardan uygunluğu belirlenmiş olan Müessesenin belge ve projelerine dayalı olarak ilgili Müdürlükçe hazırlanan açma ruhsatı raporuna göre, kurulun Müessesenin faaliyet göstermesinin uygun görüldüğüne dair kararının yetkili makamca onaylanmış belgesidir.

Bu başvuru aşağıdaki belgelerin verilmesi şeklinde olur.
1. Dilekçe.
2. Yer seçimi kararı ve tesis izni ile ilgili tüm belge, proje ve yazışmaların bulunduğu dosya
3. İskan belgesi (Gerektiğinde verilen sürede iskan belgesi getiremediğinde tesisi kapatacağını kayıtsız şartsız kabul eden muvafaknâme)
4. Sorumlu Müdür sözleşmesi (noter tasdikli ve Madde 20′ye uygun şekildi)
5. Ruhsat projesi ve motor beyannamesi,
(NOT : Motor gücü 3 HP ye ve daha az olan, buhar kazanı, kompresör kullanmayan ekmek vb. fırınları ile Akaryakıt İstasyonları dışındaki işyerlerinden ruhsat projesi istenmez ücretler motor beyannamesi onaylanarak alınır.)
6. ÇED Yönetmeliği Ek 1. ve Ek 3 kapsamında kalan işyerlerinden Çevre İl Müdürlüğünün olumlu yazısı ya da ÇED raporu,
7. Tesisin 4 Cepheden çekilmiş fotoğrafları,

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre verilir.    Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanunî işlem yapılır.

SAĞLIK ÇEVRE KORUMA BANDI

Çevreye zararlı etkileri bulunan Müesseselerin, bu etkilerini ekolojik ve ekonomik olarak mümkün olan asgari düzeye indirmek amacıyla madde 8 de verilen esaslar dahilinde müessese ile :
a. Havaalanları
b. Limanlar
c. Karayolları,
d. Demiryolları,
e. Askeri tesis ve bölgeler,
f. Konutlar,
g. Okullar,
h. Hasta haneler ve diğer Sağlık Kuruluşları,
i. Tarihi yerler,
j. Turizm alanı olarak ilan edilmiş yerler,
k. Doğal kaynaklar,
Arasında bulundurulması gereken İskan dışı alanları, kapsar ve Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.

RUHSATSIZ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN MÜESSESELER

Mevcut ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren Müesseselerden:
a) Yeri, Geçerli imar planlarına uygun olan Müesseselere bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almaları için süre verilir. Bu süre 6 ayı geçemez. Bu müesseselerin, çevre kirliliklerinin önem arz etmesi halinde, gerekli önlem alınıncaya kadar ilgili birim veya Müdürlüğünün teklifi ve kurul kararı ile faaliyetleri durdurulabilir.
b) Yeri, Geçerli imar planlarına uygun olmayan, ancak Çevre ve Toplum Sağlığı açısından olan zararlı etkileri, alınabilecek bir takım önlemlerle giderilebilecek durumda olanlara Madde 18′deki esaslar çerçevesinde Geçici çalışma izni verilir.
c) Yeri, Geçirli imar planlarına uygun olmayan müesseselerden çevre ve toplum sağlığı açısından olan zararlı etkileri, alınacak önlemlerle giderilemeyecek durumda olanlar, faaliyetten men edilir.

MÜESSESELERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ

Müessesenin yenilenme, kullanılan teknolojiyi değiştirme, kapasiteyi arttırma, yeni üretim faaliyeti ilavesi vb. değişiklikleri yapabilmesi için, bu değişiklikleri gösteren belge ve projeler ile Madde 9′da belirtilen Makama başvurması zorunludur.

İlgili birim veya Müdürlükçe söz konusu belge ve projeler üzerinde ve gerekirse Müessese yerinde yapılacak incelemeler sonucunda, Müessesenin bir alt sınıf veya gene bulunduğu sınıf kapsamına girmiş olduğu belirlenirse yeniden Açma ruhsatı alması gerekmektedir. Ancak bu durumlarda Arıtma Sistemi kurması veya varsa yeterli duruma getirmesi gibi Çevre Koruma Önlemleri alınması şeklinde kararlar verilebilir.

Söz konusu değişiklikler sonucu Müessesinin bir üst sınıf kapsamına girdiği belirlenirse bu durumda
a) Sınıf değişikliği Geçerli imar planı açısından uygunsa değişiklik projeleri onaylanır ve müesseseyi yeniden açma ruhsatı almak üzere başvurarak yasal prosedürü tamamlaması için süre verilir. Bu süre 6 ayı geçemez. Verilen süre içinde değişiklikleri ruhsata bağlanamayan Müesseselerin ruhsat alınıncaya kadar, mümkünse sadece değişiklik kısımlarının, aksi halde tümünün faaliyeti durdurulur.
b) Sınıf Değişikliği Geçerli imar planı açısından uygun değilse, söz konusu değişiklikleri izin verilmez. Müessese, ancak sahip olduğu ruhsat şartlarında çalışabilir ve yukarıda belirtilen, yapmayı planladığı değişiklikleri sınıfına göre mutlaka ilgili birim veya Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Aksi halde yasal işlem yapılır.
Daha üst sınıftan ruhsat alması gerektiği halde, Çevre ve Toplum Sağlığı açısından zarar göstermemesi, bulunduğu ortama uyum göstermesi durumlarında bazı Müesseselerin sınıfları ilgili Müdürlüğün teklifi, kurul kararı ve yetkili makamın onayı ile değiştirilebilir.
c) İlgili Müdürlük veya birimden gerekli izin alınmadan yapılan proje değişikliği ve eklerin mevzuata uygunluğu saptandığı takdirde konu ile ilgili harç ve ücretlerin üç katı alınır. Mevzuata aykırı değişiklik ve ekler verilen sürede yasal durumuna getirilmediği durumlarda değiştirilen kısım veya eklentiler, gerekli görüldüğü durumda tüm işyeri faaliyetten men edilir.Hiçbir şekilde ruhsata bağlanamayacak durumda olan Müesseselere taşınmaları için süre veriler. Bu süre 12 ayı geçmez. İşletmenin önemi, kapasitesi ve taşınma faaliyetlerine göre gerektiğinde kurul kararı ile en fazla 6 ay daha ek süre verilebilir.

RUHSATIN GEÇERLİLİĞİ

G.S.M. ruhsatı, üzerinde yazılı müessese sahibi, sahipleri veya şirket adı ile tesisin yeri ve gerçekleştirilen faaliyet için geçerlidir. Bunlarda değişiklik olması durumunda aşağıdaki uygulama yapılır.
a)
Müessesenin yalnızca sahibi, sahipleri veya şirket adının değişmesi sonucu hukuki yapısında değişiklik olması durumunda değişikliği izleyen bir ay içinde müessesenin sınıfına göre ilgili Birim veya Müdürlüğe başvurulur.
Dilekçeye ticaret sicil gazetesi, tapu, sorumlu müdür sözleşmesi (noter onaylı), ruhsatın aslı ve ruhsat projesi eklenir.
b) Devir yapılan işyerlerinde mimari büyüme olmaması aranır. Motor ve donanımda eklentiler var ise yeni proje (eklentiler belirtilerek) verilir. İşin türünün değişmesi veya mimari büyüme olduğu durumlarda yeni ruhsat verilirken aranan tüm koşullar aranır.
c) Bir ay içerisinde devir için başvurmayan işyerlerinden; bir aydan altı aya kadar süre içinde başvuranlardan iki katı, altı aydan bir yıla kadar süre içinde başvuranlardan üç katı muayene ve kontrol ücreti alınır. Bir yıldan sonraki devir taleplerinde ise yeni alıyormuş gibi işlem yapılır.
d) Müessese sahibinin ölümü halinde varisleri altı ay içinde başvurdukları takdirde normal, daha sonraki sürede ise iki kat ücret alınır.
e) Devir yapılan müesseselere çevre ve toplum sağlığı açısından gerekli önlemler aldırılır.
f) Müessese yerinin veya faaliyet konusunun değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.
Sitede Toplam kisi bulunmaktadir